این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
National Conference on Electronic Learning Challenges in Higher Education

:: مقالاتکتابچه مجموعه مقالات و فایل سخنرانی های کلیدی و  مقالات ارائه آنلاین و ارائه آفلاین همایش چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی از طریق لینک‌های زیر در دسترس است. برای دریافت فایل سخنرانی ها روی لینک مربوطه کلیک کنید. چنانچه لینکی فعال نباشد، بدین معنی است که فایل مربوطه به دست ما نرسیده یا هنوز بارگذاری نشده است. 
کتابچه مجموعه مقالات
 
الف- سخنرانی های کلیدی
سخنرانی های کلیدی ارائه شده به شرح زیر است:

 دکتر داریوش نوروزی، استاد پیشکسوت تکنولوژی آموزشی ایران 
موضوع
: جایگاه حیطه عاطفی در یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا.
دریافت و تماشا: اسلایدها، ویدیو

دکتر محمود مهرمحمدی، استاد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت مدرس
موضوع
: یادگیری الکترونیکی و امکان تحقق اهداف برتر تربیتی
دریافت و تماشا: اسلایدها، ویدیو

دکتر نعمت الله عزیزی، استاد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان
موضوع: سیاست های آینده آموزش عالی در حوزه یادگیری الکترونیکی
دریافت و تماشا: اسلایدها، ویدیو

دکتر جواد حاتمی، استاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع : سنجش و ارزشیابی در محیط الکترونیکی.
دریافت و تماشا: اسلایدها، ویدیو

دکتر امید نوروزی ، دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه واگنینگن هلند 
گذار به سوی آموزش الکترونیکی در دانشگاه واگنینگن هلند
دریافت و تماشا: اسلایدها، ویدیو

ب- ارائه های آنلاین
این مقالات در روز برگزاری کنفرانس به صورت آنلاین ارائه شده اند. از این رو برای آنها فایل ویدیویی ارائه نمی شود.
فهرست مقالات ارائه شده به صورت آنلاین
ردیف عنوان مقاله نویسندگان دریافت
1 تجارب زیسته دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران همه¬گیری کرونا  هدی¬سادات، محسنی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهراء (س)،مهدیه، اکبردولابی، ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهراء (س)، انسیه، جوکارده-مرغویی، ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا اسلاید
2 شاخص¬های تولید محتوای الکترونیکی مطلوب: راهنمایی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ها     دکتر سیدمحسن عزیزی، دکتر مانوش مهرابی، دکتر فرهاد سراجی اسلاید
3 یادگیری الکترونیکی اضطراری: راه حل آموزش عالی برای عدم توقف آموزش در دوران شیوع کووید-19     دکتر عباس رضوی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز اسلاید
4 کووید 19 و تدریس آنلاین در آموزش عالی: مطالعه تطبیقی سه دانشگاه در ایران، عمان و مالزی     دکتر خدابنده لو: دانشگاه مسقط عمان اسلاید
5 ارزیابی آموزش الکترونیکی بر اساس مدل نظری سیپ ( CIPP): مطالعه ی موردی دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر غلامرضا کیانی، مهدی طاهرخانی، صبا عالم پور، حسینعلی منظوری، امین رئوف،دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران اسلاید
6 دستاوردهای انقلاب اول آموزش مجازی : واقعیت بخشیدن به تحقق نایافته های تربیتی معین     محمدرضا یوسف زاده، دانشیار گروه علوم تربیتی اسلاید
7 محتواي الكترونيكي در درس‌های دانشگاهي دکتر محمد آرمند، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت اسلاید
8 مدل یادگیری مرکب (هم‌زمان و هر‌زمان) در آموزش دروس کارگاهی پروژه-محور (هنر و معماری)     محمود رضا ثقفی
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
ویدیو
اسلاید
9 بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از آموزش الکترونیکی در دوران بیماری همه‌گیر کرونا زهرا ابراهیمی فرزاد، دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی؛ گلزار شیری، دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی اسلاید
10 تبیین چالش¬های اخلاقی آموزش مجازی دوران زیست کرونایی با تأکید بر آموزش عالی    دکتر عظیمه سادات خاکباز، سعید شریفی رهنمو اسلاید
11 چالش¬های یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و ارائه راهکار ها    دکتر سعیده تقی¬زاده- دکتری مدیریت آموزش عالی؛ دانشگاه علامه طباطبایی اسلاید
12 قابلیت¬ها و چالش¬های آموزش آنلاین در دانشگاه: رویکردی پداگوژیک    سعید ضرغامی همراه، دانشیار دانشگاه خوارزمی اسلاید
13     چارچوبی برای مدیریت دانش آموزش الکترونیکی در وضعیت بحرانی: مورد همه گیری  کرونا    دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشگاه تربیت مدرس
اسلاید
14    شناسایی میزان و تبیین دلایل استفاده از تقلب در امتحانات مجازی آخر ترم دانشگاه های ایران و ارائه رهکارهایی برای کاهش آن علیرضا صادقی، فرزانه آهنگری، استادیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی اسلاید
15 آزمایشگاه تولیدمحتوای¬الکترونیکی آتما، شبکه¬ای که چالش¬ها را به فرصت تبدیل کرد  مهرانگیز علی نژاد، استادیار دانشگاه شهیدباهنرکرمان اسلاید
16 بررسی چالش¬های استادان دانشگاه¬های ایران در تدریس مجازی بهمن زندی، استاد دانشگاه پیام نور، مرجان معصومی فرد، استادیار دانشگاه پیام نور اسلاید
17 چگونه می شود یک دفاع آنلاین موفق برگزار کرد؟ شکوفه ماسوری، عضو هیات علمی دانشگاه سوره اسلاید
18 ویژگی های بازخورد برای افزایش تعاملات یادگیرنده با استاد در محیط های یادگیری الکترونیکی دکتر مریم پورجمشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا اسلاید
19 مطالعه موردی تجربه استفاده از  سامانه مدیریت یادگیری کانواس در دانشگاه بوعلی سینا مهدی سخائی نیا، محرم منصوری زاده، دانشگاه بوعلی سینا اسلاید


ج- ارائه‌های آفلاین
 
فهرست مقالات ارائه شده به صورت آفلاین
ردیف عنوان مقاله نویسندگان دریافت
1 اثربخشی آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (چالش¬ها و راهکارها) دکتر الهام سلیمانی- دکترای مدیریت آموزشی- دانشگاه فردوسی مشهد اسلاید
2 اثربخشی یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی حمیده علاءالدین، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان     ویدیو
3 بررسی وضعیت یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی کشور در دوران شیوع کرونا ویروس اسماعیل نجفی استادیار گروه جغرافیا (ژئومورفولوژی)، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان؛ پارسا احمدی دهرشید، دانشجوی کارشناسی جغرافیا (ژئومورفولوژی)، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان ویدیو
4 بررسی تاثیر ویروس کرونا بر آموزش عالی جهانی کوروش فتحی واجارگاه، مهدی قادری نجف آبادی، جواد سیاهکالی 1. استاد دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 2. کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. 3. دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تهران     ویدیو
اسلاید
5 بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از آموزش الکترونیکی در دوران بیماری همه‌گیر کرونا زهرا ابراهیمی فرزاد، دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی؛ گلزار شیری، دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی اسلاید
6 تجربه¬ یادگیری الکترونیکی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در دوره همه گیری ویروس کرونا طیبه حسن طهرانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان ناهید کرمی کبیر، کارشناس ارشد پرستاری     ویدیو
7 تحول در فرهنگ ارزشيابی با استفاده از ظرفيت آموزش مجازی: تأملی بر تجربیات زیسته استاد و دانشجویان عظیمه سادات خاکباز ، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، عاطفه کریمی، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سينا     ویدیو
8 چالش ها و بازتاب¬های فضای مجازی در حوزه برنامه درسی رسول بختیاری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی؛ روشنک شیخ بابایی، دانشجوی کارشناسی تکنولوژی آموزشی اسلاید
9 واکاوی ادراک دانشجویان از چالش‌های یادگیری در شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه کیفی صادق حامدی نسب، دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی ویدیو
10 بحران کرونا: طراحی فعالیت¬ها و تکالیف یادگیری در محیط الکترونیکی دکتر نوریه نور هاشمی، رئیس دانشکده ادبیات، استاد دیپارتمنت مترجمی، دانشگاه اشراق، هرات، افغانستان، ویدیو
11 تاثیر فرهنگ سازمانی موسسات آموزشی بر اثر بخشی یادگیری الکترونیکی زهرا خواجویی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ویدیو
12 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا زهرا جمشیدی (کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا)؛ اکبر مومنی راد (استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا)     اسلاید
13 تاثیر گیمیفیکیشن بر یادگیری الکترونیکی زینب قدیری، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ویدیو
14 نوجوانان و بازیابی اطلاعات علمی در اینترنت
(مطالعه موردی شهر شیراز)
نرجس ورع، طاهره جوکار 1. عضو هیات علمی مرکز مطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، استادیار دانشگاه شیراز ویدیوفایل های مورد نیاز

الگوی چکیده تفصیلی فارسی
الگوی چکیده تفصیلی انگلیسی
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)