این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
National Conference on Electronic Learning Challenges in Higher Education

:: محورهای همایش


1.تهیه محتوای الکترونیکی در درس های دانشگاهی

2. تدریس همزمان و ناهمزمان در محیط یادگیری الکترونیکی

3. تدریس دروس عملی و کارگاهی در محیط های یادگیری الکترونیکی

4. ارزشیابی مستمر و پایانی در محیط یادگیری الکترونیکی

5. شیوه های آموزش استادان برای تدریس اثربخش در محیط یادگیری الکترونیکی

6. طراحی فعالیت ها و تکالیف یادگیری در محیط الکترونیکی

7. پشتیبانی آموزشی مستمر از دانشجویان و اساتید در محیط الکترونیکی

9. تجربه های آموزنده استادان و دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در دوران همه گیری ویروس کرونا

11. جهت گیری، سیاست­ها و برنامه­های درسی الکترونیکی دانشگاه ها در آینده 

12. مشارکت بخش های مختلف دانشگاه در ارتقای اثربخشی یادگیری الکترونیکی
فایل های مورد نیاز

الگوی چکیده تفصیلی فارسی
الگوی چکیده تفصیلی انگلیسی
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)