این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
National Conference on Electronic Learning Challenges in Higher Education
دبیر همایش
دکتر محمدرضا آهنچیان- مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیر علمی
دکتر فرهاد سراجی- عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
دبیر اجرایی
دکتر محرم منصوری زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
کمیته علمی(به ترتیب الفبا)
دکتر محمدرضا آهنچیان- عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محسن آیتی- عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
دکتر علیرضا بادله- عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر جواد حاتمی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین جعفری ثانی- عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر غلامحسین رحیمی دوست- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر بهمن زندی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
دکتر فرهاد سراجی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر علی اکبر صفوی- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر سید امید فاطمی- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا شمس مورکانی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کورش فتحی واجارگاه- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فاطمه نارنجی ثانی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا نیلی- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مریم پورجمشیدی- عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر یوسف ادیب- عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
دکتر بی بی عشرت زمانی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر سید رسول عمادی- عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر اکبر مومنی راد - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر محمدرضا یوسف زاده - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
کمیته اجرایی (به ترتیب الفبا)
سعید انصاری دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا
علی جعفری کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
الهام السادات سالم کارشناس مسئول نرم افزار دانشگاه بوعلی سینا
صدیقه سیدحسینی کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
سعید شریفی رهنمو دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
اکرم غلامی زارع زاده کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
پریسا کاوندی کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه بوعلی سینا
سید مهدی دزفولیان، کارشناس روابط عمومی دانشگاه
مرتضی نیازی، کارشناس فناوری اطلاعاتفایل های مورد نیاز

الگوی چکیده تفصیلی فارسی
الگوی چکیده تفصیلی انگلیسی
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)