این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
National Conference on Electronic Learning Challenges in Higher Education

انتشار مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی


ارسال شده در تاریخ :
انتشار مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی

مقالات برگزیده همایش در مجلات معتبر علمی و پژوهشی معتبر منتشر می شوند.


بر اساس هماهنگی های انجام شده، پس از داوری و ارائه مقالات در همایش، از نویسندگان مقالات برگزیده دعوت خواهد شد تا نسخه گسترش یافته مقاله خود را برای انتشار در مجلات معتبر علمی و پژوهشی زیر ارسال نمایند:

1- دوفصلنامه مطالعات و برنامه درسی آموزش عالی 
2- Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences

فایل های مورد نیاز

الگوی چکیده تفصیلی فارسی
الگوی چکیده تفصیلی انگلیسی
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)